Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en passiefhuizen

Verschenen op 22/08/2014 in de rubriek Geld -> Premies

Sinds 2003 kunnen belastingplichtigen voor een aantal energiebesparende uitgaven een belastingvermindering krijgen. Wie in 2009 energiebesparende investeringen laat uitvoeren door een geregistreerde aannemer (met betalingsdatum in 2009), kan die in 2010 inbrengen in zijn belastingaangifte in het kader van de personenbelasting. De energiebesparende uitgaven die u bij uw belastingaangifte aangeeft, moeten bewezen worden met een kopie van de factuur en een betalingsbewijs. De betalingsdatum van de factuur bepaalt het inkomstenjaar voor de fiscale aangifte.
Vanaf inkomstenjaar 2009 wordt deze wetgeving uitgebreid met uitgaven in muur- en vloerisolatie (uitgaven gedaan in 2009 en 2010), met een overdraagbaarheid van het overschot van de uitgaven naar de drie volgende inkomstenjaren indien de 40%-belastingvermindering de drempel van 2770 of 3600 euro overschrijdt (voor woningen die sedert meer dan vijf jaar in gebruik zijn genomen), met een intrest-bonus op energieleningen en met een terugbetaalbaar belastingkrediet (uitgaven gedaan in 2009 en 2010) voor isolatiewerken (dak, muur, vloer).

Wie komt in aanmerking voor de belastingvermindering?
De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven is van toepassing voor eigenaars, huurders, erfpachters, vruchtgebruikers op voorwaarde dat u de investeringen in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. De naakte eigenaars kunnen geen belastingvermindering krijgen. Huurders komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor passiefhuizen.

Komen niet-belastingbetalers in aanmerking voor de belastingvermindering?
Om de belastingvermindering te kunnen genieten, is het noodzakelijk dat u voor het betreffende inkomstenjaar ook nettobelastingplichtige bent. Het speelt echter geen rol of u in het betreffende jaar geld zult moeten bijbetalen of zult terugkrijgen bij de eindafrekening.
Uitzondering: Indien u geen of onvoldoende belastingen betaalt om van de belastingvermindering te kunnen genieten, komen de uitgaven voor isolatie van daken, vloeren en muren die in 2009 en 2010 werden gedaan in aanmerking voor een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit wordt eveneens geregeld via de belastingaangifte en valt te vergelijken met een energiepremie.
Voor niet-belastingbetalers heeft de Vlaamse overheid een vergelijkbare premie ingevoerd voor de prioritair investeringen uit het Energierenovatieprogramma 2020, namelijk dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en de plaatsing van een condensatieketel in een bestaande woning.

Welke uitgaven komen in aanmerking en hoeveel bedraagt de belastingvermindering ?
De tabel onderaan deze bladzijde geeft aan voor welke uitgaven u aanspraak kunt maken op belastingvermindering. Voor maatregel 1 tot 6 bedraagt de belastingvermindering 40% van de factuur (incl. btw), beperkt voor het inkomstenjaar 2009 tot 2770 euro (per woning per jaar voor alle maatregelen samen). Als de investeringen betrekking hebben op zonne-energie (maatregel 7 of 8), verhoogt de maximale belastingvermindering tot 3600 euro. Dat bedrag moet in alle gevallen nog verhoogd worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen (bv. 7%) die u anders op dat bedrag had moeten betalen.
Overdraagbaarheid van uitgaven naar 3 volgende inkomstenjaren: Wanneer een woning al ten minste 5 jaar in gebruik is genomen, en de belastingplichtige in 2009 energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingvermindering de drempel van 2770 of 3600 euro overschrijdt, mag het overschot worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdperk.
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten. Deze wijze van omdeling geldt niet enkel voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven, maar ook voor de belastingvermindering voor passiefhuizen en de belastingvermindering voor intresten voor groene leningen.
Als u in hetzelfde jaar werkzaamheden laat uitvoeren in verschillende woningen, kunt u per woning het maximale fiscale voordeel verkrijgen.
Bij woningen die voor 50% eigendom zijn van een onderneming (bvba, nv, ...) en 50% in particulier bezit, bedraagt de maximale belastingvermindering slechts 50% van de maximale fiscale aftrek van de woning.
Voor maatregel 9, de bouw van een passiefhuis met passiefhuiscertificaat, bedraagt de belastingvermindering gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefhuis is, telkens zo'n 600 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2009 bedraagt 830 euro). Als u daarnaast ook uitgaven doet voor de fiscale maatregelen 1 tot 8, kunt u voor de individuele maatregelen ook een belastingvermindering verkrijgen, zoals hierboven beschreven.
Een voorbeeld: Een woning wordt in 2009 gerenoveerd. De uitgaven, betaald in 2009, bedragen: dakisolatie (2000 euro), nieuwe ramen (8000 euro), zonneboiler (4000 euro – bedragen incl. btw).
Bij de belastingaangifte in 2010 over de inkomsten van 2009 kunnen volgende in 2009 betaalde facturen worden ingebracht:
40% van op een uitgave van 6925 euro = 2770 euro (bv. uitgave van 2000 euro voor dakisolatie en een deel van 4925 euro van de uitgave van 8000 euro). Daar bovenop kan nog 830 euro (of 40% van 2075 euro) extra worden ingebracht van de uitgave van 4000 euro van de zonneboiler.
Totale belastingvermindering inkomstenjaar 2009: 3600 euro
De rest van de nog niet ingebrachte uitgaven van het jaar voordien kan worden ingebracht in de belastingaangifte van 2011.
- 40% van de restuitgave van de ramen 3075 euro = 1230 euro
- 40% van de restuitgave van de zonneboiler 1925 euro = 770 euro
Totale belastingvermindering inkomstenjaar 2010: 2000 euro

Procedure voor het verkrijgen van de belastingvermindering
Voor alle maatregelen moet er een factuur, uitgereikt door een in België geregistreerde aannemer of een erkende energiedeskundige (energieaudit), en een betalingsbewijs worden voorgelegd. Om te weten of een aannemer al dan niet geregistreerd is, kunt u bellen naar de infolijn van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 57 257 57, elke werkdag van 8 tot 17 uur. U hebt daarvoor het btw-nummer van de betrokken aannemer nodig.
De geregistreerde aannemer moet daarnaast de volgende gegevens vermelden op de factuur of op de bijlage ervan:
- het adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd;
- de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan.
Voor maatregel 1-8 (behalve 6) moet de factuur de volgende formule bevatten:
Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het K B/W I B 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14524 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Ik, ondergetekende..., bevestig dat... (per maatregel moeten de vermeldingen overgenomen worden die worden opgelegd door bijlage 2bis van het K B / W I B 92).
Het koninklijk besluit van 20 december 2002 en een voorbeeldfactuur vindt u op de website www.energiesparen.be.
U hoeft op voorhand geen formulieren in te vullen om die belastingvermindering aan te vragen. Het volstaat dat u beschikt over een factuur met de correcte vermeldingen over de uitgevoerde investering en een betalingsbewijs om bij de aangifte te voegen. U dient ook steeds de betreffende code op de aangifte in te vullen. Een uitgave die alleen betrekking heeft op de aankoop van materialen zonder plaatsing door een geregistreerde aannemer wordt niet aanvaard.
Meer informatie: Federale Overheidsdienst Financiën op 02 57 257 57, www.fisconet.fgov.be