De fiscus: aftrek, investeringen en subsidies

Verschenen op 11/05/2015 in de rubriek Geld -> Voorbereiding

De fiscus: aftrek, investeringen en subsidies
De belastingdienst haalt en brengt geld. Belastingen zijn nog al eens aan wijzigingen onderhevig. Voor de koop van een bestaande woning ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor nieuwbouw betaal je over de gehele transactie BTW. Een bekende belastingpost voor huizenbezitters betreft de huurwaardeforfait bij de invulling van het belastingformulier en de onroerendzaakbelasting. Dit laatste is een lokale belasting (die wordt geheven door de gemeente), evenals de afvalstof tinheffing, de verontreinigingsheffingen, het reinigingsrecht en het rioolrecht. Verder zijn er lokale overheden –denk aan waterschappen – die belastingen heffen. Hoe de ontwikkelingen op dit gebied er in de nabije toekomst uit gaan zien is moeilijk te voorspellen.

Aftrek
Belangrijk bij het vaststellen van de investeringsen onderhoudskosten, is wat je mag aftrekken. Je weet dat de jaarlasten van de hypotheek elk jaar in mindering komen van de inkomstenbelasting. Eenmalig mag je alle kosten, die samenhangen met het verwerven en verbouwen van de woning aftrekken. Dit zijn hypotheekkosten (notaris), afsluitprovisie, taxatiekosten, jaarlijks verschuldigde erfpacht, kosten voor het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie. Naast de aftrek van de hypotheekrente mogen rentekosten in mindering worden gebracht die verschuldigd zijn, zoals bouwrente, depotrente, boeterente en aangetoond renteverlies. Zo ligt de situatie op het moment van het ter perse gaan van dit boek; het is denkbaar dat de wetgeving op dit gebied binnenkort verandert.
monumenten ruimer dan voor 'gewone' woningverbetering. Je bent vaak meer geld kwijt aan het verbeteren – restaureren – van een huis dat op de Monumentenlijst is geplaatst.
Het aanschaffen van milieubesparende apparatuur wil ook nog wel eens wat subsidie opleveren, zoals een zonneboiler, HR (Hoog Rendement) ketel met gaskeur en toepassing van HR dubbelglas. Sommige subsidies worden door lagere overheden of door energiebedrijven verstrekt. Een aparte regeling is bestemd voor gehandicaptenvoorzieningen.

Investering overwaarde
Wanneer je de overwaarde van je huis omzet in verhoging van de hypotheek of een tweede hypotheek en niet investeert in je huis, is deze rente niet geheel aftrekbaar. Als je van deze overwaarde bijvoorbeeld een nieuwe auto koopt, is er geen sprake van hypotheekrente maar van andere rente-inkomsten, die slechts tot een bepaald maximum voor aftrek in aanmerking komen.

Subsidies
In tegenstelling tot voorheen, is de overheid momenteel niet zo scheutig met het verstrekken van subsidies. Doordat hier steeds wijzigingen optreden, volgt hier alleen de opsomming van huidige regelingen. Om zeker te zijn van het verkrijgen van een subsidie kun je het beste de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente raadplegen, voordat je met de verbouw of verbetering start. Voorwaarde is dat je niet mag aanvangen voordat de subsidie is toegekend.
Om milieuvriendelijk te verbouwen is een Tijdelijke Stimuleringsregeling Duurzaam Bouwen van kracht. Deze stimuleert allerlei energie- en waterbesparende maatregelen, maatregelen om de afvalstroom te beperken, het gebruik van minder milieubelastende bouwmaterialen en geluids- en vochtwerende maatregelen.
In het algemeen is de subsidiemogelijkheid voor

Nog enkele wetenswaardigheden
De financiële regeling van kleine en grote klussen heeft veel voeten in aarde. Soms worden begrippen en uitdrukkingen gehanteerd die je misschien niet kent, zoals:

 • aankoopkeuring: controle van de bouwkundige staat van een te kopen woning. Hierbij worden de gebreken genoteerd met de kosten, die gemoeid zijn met herstel. Zowel PRC Bouwcentrum in Bodegraven als Vereniging Eigen Huis voeren deze keuringen uit.;
 • boetevrije aflossing: extra aflossing kost je –tot een bepaalde hoogte – geen boete;
 • erfpacht: de grond is eigendom van een ander, meestal de gemeente. Tegen betaling van een jaarlijkse erfpachtcanon, krijg je voor een bepaalde tijd het recht op het gebruik van de volledige grond;
 • executiewaarde: het bedrag dat de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop. De financiële instelling bepaalt op basis hiervan de hoogte van de hypotheek;
 • kosten koper: aangeduid als k.k. Dit houdt in dat – naast de koopsom – alle andere kosten, die uit de koop voortvloeien voor rekening van de koper zijn;
 • nieuw burgerlijk wetboek: door het in werking treden van het nieuw burgerlijk wetboek is er het één en ander veranderd bij de verkoop van - bestaande huizen. De verkoper moet de koper meer informatie verstrekken en kan er op worden aangesproken als later blijkt dat hij dit niet voldoende heeft gedaan. De verkoper garandeert dat de woning geschikt is voor
  normaal gebruik. Hij moet de koper informeren • over mogelijke (verborgen) verbreken;
 • taxatie: een beëdigd taxateur kan voor je vaststellen of de bedongen koopsom reëel is. • Wanneer je een hypotheek aanvraagt voor een bestaande woning, zal deze altijd getaxeerd worden;
 • vereniging van eigenaren: door het kopen van • een appartement ben je automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Deze treedt op als gezamenlijke vertegenwoordiger van de eigenaars en beheert de gemeenschappelijke voorzieningen. Meestal beheert een administrateur de middelen en zorgt voor uitvoering van de genomen besluiten. Zo'n vereniging wordt soms ook wel opgericht bij nieuwbouw van eengezinswoningen;
 • vrij op naam: (v.o.n.) alle bijkomende kosten zijn inbegrepen, met uitzondering van de kosten voor de hypotheekaanvrage;
 • woonvergunning: voor bepaalde nieuwbouwwoningen kan een gemeente een woonvergunning eisen. Informeer hiernaar vóór de koop;
 • schone grond: vraag bij de aankoop van bouwgrond of van een huis, altijd naar een verklaring van schone grond. Dat wil zeggen dat de verkopende partij moet garanderen dat de grond niet vervuild is. Mocht dit wel zo zijn, dan kun je hem daarop aanspreken.